HEADER-FOLKMUSIK-NELLY

Studera på folkhögskola

I regeringens proposition 2013/14:172 ”Allas kunskap – allas bildning” formuleras för första gången ett särskilt mål för folkbildningspolitiken.

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.”

Målgruppen bredare än någonsin

Det innebär att statens ambitioner med politiken blir tydligare och att folkbildningens målgrupp är bredare än målgruppen för vuxenutbildningen där folkbildningen tidigare ingick.

Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen är utmärkande för folkhögskolan som skolform. Man arbetar med mer eller mindre sammanhållna studiegrupper, studerar ofta ämnesövergripande i projektform och man utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Det ger stora möjligheter för kursdeltagarna att påverka studiernas inriktning och innehåll. Studiebesök, grupparbeten och studieresor är vanliga på folkhögskolorna.

En studieform för vuxna

Folkhögskolan är en studieform för vuxna, med en nedre åldersgräns på 18 år för de allmänna kurserna. De allmänna kurserna ger normalt företräde för sökande med kort tidigare skolutbildning. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man anordnar och vilken profil man har på sin skola. Folkhögskolorna har olika typer av kurser, med en mängd olika inriktningar och ämnesområden:

  • Allmän kurs (behörighetsgivande) som är ett alternativ till gymnasieskolan eller komvux på olika nivåer
  • Profilkurser
  • Yrkesutbildningar
  • Distanskurser
  • Kortkurser, framför allt sommarkurser

Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner utan istället arbetar man efter egna verksamhetsplaner. Genom överenskommelse med Universitets- och högskolerådet kan Allmän kurs ge behörighet till högre studier.

Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och regionsbidrag. De studerande får studiestöd genom CSN.

Regeringen har följande syften med statens bidrag till folkbildningen:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda för och öka delaktigheten i kulturlivet

Det finns över 150 folkhögskolor runt om i landet. De flesta folkhögskolor ägs och drivs av folkrörelser eller andra organisationer. Övriga folkhögskolor ägs och drivs av regioner eller kommuner.

 

Läs mer om folkhögskolor