HEADERS (27)

Studerandes rättigheter

Birka folkhögskola har anslutit sig till en gemensam studeranderättslig standard för folkhögskolor i Sverige och förbinder sig att följa det studeranderättsliga rådets beslut och rekommendationer.

Håll dig uppdaterad

Denna standard beskriver skolans viktigaste policys, riktlinjer och rutiner som påverkar dig som studerande och din studiesituation på skolan. Som studerande på skolan är det därför viktigt att du känner till dessa. Syftet med denna studeranderättsliga standard är att du som studerande ska veta vad som förväntas av dig, men också vad du kan förvänta dig av skolan.

Information i rätt tid

På Birka folkhögskola arbetar vi kontinuerligt med den studeranderättsliga standarden och vi har en tydlig arbetsprocess för hur detta ska gå till, så att du som studerande ska få den information du behöver i rätt tid. En genomgång av hela studeranderättsliga standarden och policys sker varje år i januari månad.

Studeranderättslig standard

Om man som studerande inte anser sig ha fått det som skolan har utlovat ska man i första hand vända sig till skolans rektor. Om du inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av frågan ska du vända dig till skolans styrelse tillika Regionala Utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen

Styrelsens ordförande

Styrelsen ordförande heter Jonas Andersson och nås via mejl:

jonas.andersson@regionjh.se

Om du efter att ha vänt dig både till rektor och till styrelsen fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du göra en skriftlig anmälan till det studeranderättsliga rådet (FSR) och få sitt ärende prövat. Detta gäller studerande vid folkhögskolekurser längre än 15 dagar och i frågor som rör nedanstående områden. Ärenden ska anmälas till FSR inom ett år efter det att du slutat kursen.

Telefon: 08-412 48 10
Mail: fsr@folkbildningsradet.se

Följande områden kan behandlas av det FSR:

  • Information innan den studerande är antagen
  • Information vid kursstart
  • Deltagarinflytande och studeranderätt
  • Avgiftsfri undervisning
  • Intyg
  • Om en kurs upphör eller ställs in
  • Utvärdering
  • Försäkringar
  • Disciplinära åtgärder
  • Arkiv- och sekretessregler

OBS! Studieomdöme kan inte överklagas

Beslut om studieomdöme kan bara omprövas av skolan, inte överklagas av FSR eller någon annan myndighet eller organisation utanför skolan. Omprövning betyder att omdömet tas upp till diskussion igen av rektor och lärarna på allmän kurs och kan ändras. Vänd dig till rektor om du vill få ditt studieomdöme omprövat.

Informations ansvar

Birka Folkhögskola har ett informationsansvar mot dig som studerande.

Närvaro

Här hittar du sjukanmälan och regler kring närvaro.

Policys

Vi på Birka har flera olika policys och regler för att alla ska känna sig trygga och välkomnade på skolan.