Alkohol- och drogpolicy           

På Birka folkhögskola är vi mycket måna om att skolmiljön är fri från alkohol och droger. En drogfri miljö bidrar till att skapa studie- och arbetsro. En drogfri miljö skapar en trygghet på skolan och dess internat. En drogfri miljö kan vara livsavgörande för de studerande som tidigare levt med drogmissbruk- och beroende, antingen i form av eget missbruk eller är uppväxta i sådana miljöer. Vi vill som skola också stödja alla de som fattat ett positivt livsbeslut att ge sig själv en andra chans och väljer studier på Birka just på grund av denna policy. 

 

Grundregeln på Birka folkhögskola 

Det är inte tillåtet att använda eller förvara alkohol och andra droger inom skolans område, varken utomhus eller inomhus. Detta gäller även i de egna rummen på internaten. Det är heller inte tillåtet att nyttja alkohol och andra droger när skolverksamheten är förlagd utanför skolan, till exempel på friluftsdagar, under studieresor och på turnéer. 

 

Handlingsplan  

 • Vid händelse av tidigare missbruk/beroende gäller följande för antagning till skolans linjer: För studier på Birkas allmänna linje, musikutbildningar och fritidsledarlinje gäller en drogfrihet på minst 12 månader för gynnsammare förutsättningar att genomföra studierna. För studier till behandlingspedagog gäller drogfrihet i minst tre år och för beroendeterapeut minst fem år. Vid behov skall drogfriheten kunna styrkas. 

 

 • På ansökan om studier på Birka skall det finnas en genväg till detta dokument, ”Visa Birkas alkohol-och drogpolicy” på själva ansökningsdokumentet. Samtliga studerande accepterar Birkas alkohol- och drogpolicy vid ansökningstillfället. Skolan informerar också om alkohol- och drogpolicyn med handlingsplan vid terminsstart. 

 

 • Studerande som äter receptbelagd medicin med narkotikaklassade substanser informerar kuratorn på skolan om detta i samband med skolstart. Om den studerade bor på skolan skickas informationen vidare till ansvarig för internatet. 

 

 • Receptbelagda mediciner, både narkotikaklassade och andra, är personliga och får inte delas ut eller försäljas till kamrater på skolan eller boendet. 

 

 • Vid misstanke om brott mot skolans grundregel skall den studerande kallas till samtal med rektor och kontaktlärare. 

 

Gällande anmäld misstanke om droganvändning: vid konstaterad användning sägs studieplats och boende upp med omedelbar verkan. Om misstanke kvarstår efter samtalet och den studerande i fråga förnekar bruk, ges hen möjlighet att undanröja misstankarna innan ytterligare åtgärder vidtas. Om eventuell provtagning visar positivt resultat mister den studerande både sitt boende och sin studieplats för resten av innevarande läsår och måste uppvisa 12 månaders drogfrihet innan studierna kan återupptas. 

Gällande anmäld misstanke om alkoholanvändning: vid konstaterad användning av alkohol ges en skriftlig varning. Vid upprepad anmälning om misstänkt alkoholanvändning mister den studerande boende och eventuellt studieplats. 

Om en studerande vänder sig till kuratorn med ett alkohol- eller drogrelaterat problem har kuratorn möjlighet att under en begränsad period arbeta kurativt med den studerande utan att det leder till omedelbar avstängning. Om den studerande trots stöd från kurator inte bedöms avstå från bruk av droger skall kurator informera ledningsgruppen och avstängning ske. Vid behov förmedlar kuratorn kontakt med sjukvården eller socialtjänsten. 

Samtliga studerande får skriva under ett avtal som gäller under studietiden. 

 1. Hur länge behöver jag gå på Birka för att få behörighet att söka till högskolan?

  Hur många år man behöver studera på Birkas behörighetsgivande kurs – Allmän kurs – för att få grundläggande behörighet enligt folkhögskolans modell beror på dina tidigare studier och arbete

  Det finns fyra alternativ:

  • 3 år på folkhögskola
  • 2 år på folkhögskola om du har 1 års arbetslivserfarenhet efter fullgjord grundskola
  • 2 år på folkhögskola om du har 1 års gymnasiestudier (ca 800 godkända gymnasiepoäng)
  • 1 år på folkhögskola om du har 2 års gymnasiestudier (ca 1600 godkända gymnasiepoäng)

  Dessutom måste man ha motsvarande godkänd nivå i tio gymnasiegemensamma kurser för högskolan eller sju gymnasiegemensamma kurser för yrkeshögskolan – dessa kurser kan man studera antingen på folkhögskola, gymnasieskola eller på komvux.

  Var den exakta gränsen går för hur många godkända gymnasiepoäng/kurser man måste ha för att tillgodoräkna sig tidigare gymnasiestudier avgör den aktuella folkhögskolan.

 2. Vad kostar det att studera på Birka?

  Själva undervisningen på Birka är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi, läs mer här.. Kostnaderna varierar mellan olika utbildningar beroende på materialåtgång och finns specificerade under varje utbildning.

 3. Finns det platser kvar på någon kurs?

  Ja, det kan finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till oss för att få besked om det finns platser kvar på utbildningen du vill gå.