IT policy

Som studerande på Birka folkhögskola har du tillgång till olika hjälpmedel för att underlätta utförandet av dina studieuppgifter. Ägare av dessa hjälpmedel är Birka folkhögskola. Birkas datorutrustning och Birkas nätverk är avsedda för utbildning, utvecklingsarbete, administration och forskning samt därtill knuten egen utveckling.

Policyn gäller generellt för alla studerande som har behörighet att använda organisationens IT-system. Policyn syftar till att skydda Birka folkhögskola, tredje man, enskilda användare samt säkerställa en god driftsäkerhet. Varje användare ansvarar för att gällande policy följs. I ansvaret ingår även att till skolans personal anmäla olika former av incidenter. Rektor ansvarar för att policyn hålls levande.

Etiska normer och riktlinjer

Utöver vad lagen kräver (se längre ner i dokumentet) har vi följande riktlinjer vid Birka folkhögskola:

 • Birkas datorutrustning och Birkas nätverk är avsedda för utbildning, utvecklingsarbete, administration och projektverksamhet

 

 • Otillåten användning, kopiering eller spridning av licenspliktiga programvaror får inte förekomma

 

 • Upphovsrättsligt skyddat material exempelvis illustrationer, texter, musik och filer får inte kopieras eller laddas ner och användas utan tillstånd/licens

 

 • Lösenord ska hållas hemliga och får under inga omständigheter delges utomstående

 

 • Program och filer som laddas ner på datorn ska vara arbets-/studierelaterade. Om arbetsuppgiften kräver installation av nya program ska det ALLTID ske i samråd med dataansvarig på skolan

 

 • Privata datorer kan anslutas till Birka folkhögskolas interna nätverk

 

 • Datorn ska hanteras varsamt, dvs inte utsättas för exempelvis stark kyla, hög värme eller vara i närheten av vätska

 

 • Vid användning av Birka folkhögskolas IT-system ska beaktas att e-post och fax ska hanteras som vanlig post vad avser offentlighet och sekretess. E-posten ska kontinuerligt raderas och arkiveras för att inte belasta e-postservrarna (de flesta har en automatisk raderingstid på 180 dagar)

 

 • Vid val av skrivare ska svartvit utskrift prioriteras på grund av större kostnad för färgutskrift (Deltagare har bara tillgång till svartvit skrivare). Endast anvisade skrivare skall användas

 

 • Olovlig användning av andra skrivare genom uppkoppling via IP adress kommer att innebära inskränkningar avseende tillgång till skrivare på öppna platser i skolan

 

Som användare bryter du mot Birkas regler om du:

 • Försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till dessa

 

 • Försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverket

 

 • Uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)

 

 • Försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen

 

 • Gör intrång i andras privatliv

 

 • Försöker förolämpa eller förnedra andra

 

 • Försöker ladda ner musik, film eller andra filer som skyddas av upphovsrättigheter

 

 • Använder mer än 100 Mb diskutrymme

 

Lagen

De regler som gäller i samhället i övrigt gäller också användningen av Internet, Intranät, e-post, telefoni och fax. Tryckfrihetsförordningen, brottsbalken, lagen om upphovsrätt samt personuppgiftslagen är exempel på lagar som i kombination med denna policy bland annat innebär att:

 • det inte är tillåtet att uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott

 

 • det inte är tillåtet att göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuell läggning

 

 • det inte är tillåtet att behandla eller sprida pornografiska bilder, pornografiska bilder på barn eller bilder som skildrar grovt våld, tvång eller råhet. Det är ej heller tillåtet att behandla texter med motsvarande innehåll

 

 • det inte är tillåtet att köpa eller uppmuntra till köp av sexuella tjänster

 

 • det inte är tillåtet att göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande för vare sig levande eller döda

 

 • det inte är tillåtet att medvetet utnyttja resurser på arbetsplatsen för otillbörligt manipulerande eller sabotage av data i den egna organisationen eller externa organisationer

 

 • det inte är tillåtet att använda andras bilder, texter, musik, filmer etc. som sina egna, dvs. att man respekterar lagen om upphovsrätt

 

 • det inte är tillåtet att sprida reklam för egen personlig vinning eller andras kommersiella verksamheter

 

 • Om hantering, som står i strid med gällande lagstiftning eller Birka folkhögskolas etiska normer och riktlinjer uppdagas är rektor skyldig att vidta åtgärder. Alla användare ska ta del av och känna till policyn och dess innebörd.

 

Godkännande

Samtliga studerande skriver på ett godkännande av skolans policy enligt ovan.

Skador

Om någon utrustning eller programvara skadas sker betalningskrav på 500 kronor per timme för reparation.

Missbruk

Gällande punkterna om missbruk följs svensk lagstiftning.

Övrigt

Om policyn på annat sätt inte efterföljs görs individuella bedömningar gällande konsekvenserna.

Samtliga studerande får skriva under ett avtal som gäller under studietiden.