Jämställdhetspolicy

Jämställdhet på en arbetsplats är en fråga om rättvisa och demokrati. Med jämställdhet menas att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhälls- och arbetslivet. Ditt kön får inte begränsa vad som anses lämpligt för dig. På en jämställd arbetsplats finns inte statusskillnader mellan kvinnor och män.

Demokrati innebär att alla människor oavsett kön ska ha samma möjligheter att påverka samhällets och arbetsplatsens utveckling.

Kvalitet innebär att kvinnor och män tillsammans presterar de bästa resultaten. Olika erfarenheter och kompetenser öppnar nya perspektiv och möjligheter. Lika villkor gör att vi inte behöver dela in egenskaper i manligt och kvinnligt. Kvaliteten ökar när ansvar fördelas jämnt mellan kvinnor och män.

Utveckling förutsätter att alla bidrar med sin kunskap och sin kompetens. Så länge vissa personer är utestängda från skilda delar av utvecklingsprocessen kommer utvecklingen att förbli svag och ensidig.

I statsbidragspropositionen, under rubriken värdegrund står:
”Mäns och kvinnors lika värde och lika möjligheter måste återspeglas i valet av verksamhet, verksamheternas innehåll, i verksamhetsformerna och i organisationens uppbyggnad.”

 

Gymnasieskolans läroplan om jämställdhet

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. De studerande ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.”

 

Birka folkhögskolas jämställdhetspolicy

Birka folkhögskola skall vara en skola och en arbetsplats där alla anställda och studerande oavsett kön har samma möjligheter att påverka sin studie- och arbetssituation.

Vårt förhållningssätt skall präglas av respekt för olika åsikter och därmed vara fri från diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religionstillhörighet, sexuell läggning eller ålder.

Birka folkhögskola har en tydlig handlingsplan för vad som gäller vid sexuella trakasserier.

I vår undervisning har vi ett medvetet och aktivt förhållningssätt till genusfrågor och där bemötandet inte avgörs på grund av din könsidentitet.

Ansvaret för jämställdhetsarbetet på Birka folkhögskola är i första hand rektor och ledningsgrupp. I andra hand bär samtlig personal ett ansvar för att vara medvetna och aktiva i vårt förhållningssätt till genusfrågor. Birka folkhögskola skall inom samtliga arbetsgrupper från ledningsgrupp till arbetslag sträva efter en jämn könsfördelning.

 

Handlingsplan

Skolan har ett kursråd där det finns representanter för samtliga utbildningar samt för personalgruppen. Kursrådets uppgift är att fungera som remissinstans och därmed vara en slags kvalitetsgaranti för olika frågor kring verksamhetens planering, genomförande och uppföljning.

I skolans antagningsprocesser strävas att i möjligaste mån få en så jämn könsfördelning bland kursdeltagare som möjligt.

Varje lärare ska se till att undervisningen till innehåll och upplägg präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Utöver detta finns jämställdhet med som specifikt innehåll i ämnesplanerna för Historia, Naturkunskap och Samhällskunskap.