Birka folkhögskolas miljöarbete

Birka Folkhögskola lyder under Region Jämtland Härjedalens miljöpolicy. Regionens miljöledningssystem är sedan 2004 certifierat enligt ISO 14001 och EMAS-registrerat med kravet att regionen efterlever standardens krav samt åtaganden som miljöpolicyn ställer.

Birka Folkhögskola ska leva upp till de miljökrav som ställs i gällande lagstiftning och till de nationella, regionala miljö-och klimatmål som regionen berörs av.

Birka Folkhögskolas miljömål är att minska både vår indirekta och direkta negativa miljöpåverkan t.ex. vår energi- och resursanvändningen, samt att sträva mot en giftfri vardag.

Begrepp – Hållbar utveckling

 • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människans hälsa

 

 • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls

 

 • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt

 

Handlingsplan

Handlingsplanen innehåller de målsättningar och prioriterade aktiviteter som skolans olika verksamheter kan bidra med.

 

 • Hålla deltagare och medarbetare medvetna om vårt gemensamma ansvar att vara delaktiga i strävan mot ständig förbättring i miljöarbetet

 

 • Öka medvetandet hos deltagare och medarbetare om hur det egna beteendet kan minska miljöpåverkan, genom de val vi ska göra i vardagen och på skolan gällande arbetsmetoder, transportsätt, vatten, el, livsmedel och annan materiel

 

 • Öka insikten om sambandet mellan miljö, hälsa, jämställdhet och jämlikhet

 

 • Upphandla och köpa in varor och tjänster som medför minsta möjliga miljöbelastning och utvärdera deras miljö- klimat- och hälsoeffekter

 

Aktiviteter för att nå målen:

 • Miljöombuden håller i två arbetsplatsträffar per år för medarbetare

 

 • Miljöombud/lärare håller i aktiviteter om hållbar utveckling, exempelvis om Agenda 2030 för deltagare, personal och allmänhet

 

 • Lärare, deltagare och andra medarbetare deltar i klimatseminarium

 

 • Miljöombud informerar om regionens och allas vårt gemensamma miljöarbete både digitalt, muntligt på APT (arbetsplatsträff) samt på anslagstavlor placerade på internaten.