Funktionsvariation och bristande språk

En av folkbildningens uppgifter är att erbjuda utbildning till människor med funktionsvariation, till människor i socialt utsatta situationer och med bristande kunskaper i svenska språket. Målet med detta arbete är att stärka det friska hos varje individ och ge de studerande verktyg för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt.

Definitioner

• Funktionsnedsättning – en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

• Funktionshinder – den begränsning en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

• Funktionshinder är inte något en person har utan det är omgivningen som är funktionshindrande. I en omgivning som är anpassad till funktionsnedsättningen finns inga funktionshinder.

Birka folkhögskolas målsättning:

• Varje person ska bemötas utifrån sina starka sidor och goda förutsättningar. Vi ska stärka det friska i stället för att fokusera på svårigheterna.

• Varje studerande med funktionsvariation ska kunna uppnå och behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga.

• Studerande med funktionsvariation ska få tillräckligt och korrekt stöd och service av all personal.

• Alla studerande på skolan ska känna sig delaktiga och jämlika.

All personal på Birka ska aktivt arbeta för att:

• Öka medvetenheten om människor med funktionsvariation, om deras rättigheter, behov, skyldigheter, möjligheter och om vad de kan bidra med.

• Den fysiska miljön på skolan ska göras tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation eller hur omfattande det är.

• Alla har rätt till information som är lätt att förstå och till möjlighet att kommunicera med andra.

• All undervisning ska bedrivas tillsammans i grupp så mycket som möjligt.

Handlingsplan

Skolan försöker, så långt det är möjligt, anpassa och ordna undervisning så att alla studerande kan bedriva studier på samma villkor.

• Alla studerande har samtal med elevhälsoteamet och tillsammans gör den studerande och elevhälsoteamet en hälsodeklaration för att kartlägga den studerandes behov av särskilt stöd. Skolan följer upp detta arbete tillsammans med den studerande. Skolan ansöker sedan om extra resurser för personer med olika funktionsnedsättningar eller stödpersoner via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

• Vi uppmanar personer med fysisk funktionsvariation att ta kontakt med skolan innan ansökan för att vara säker på att skolan är en lämplig studieplats.

• Skolan gör varje år en inventering av lokalerna för att, så långt det är möjligt, anpassa dem för att öka tillgängligheten.

• Skolan underlättar för studerande med bristande kunskaper i svenska att genomföra sina studier, genom att anpassa studiernas upplägg eller genom att sätta in lämpliga stödresurser.

Om vi inte kan erbjuda tillräckligt eller lämpligt stöd hänvisar vi sökande till andra folkhögskolor som i sin profil har extra resurser, möjligheter och kompetens att ta emot personer med behov av extra stöd.