Policy mot hot och våld

Trygghet och trivsel är förutsättningar för lärande och utveckling. Vår målsättning är att stärka självkänslan bland både studerande och personal, så att vi alla har kraft att våga ingripa när det behövs och att stötta varandra. Allt som främjar trygghet, trivsel och utveckling motverkar samtidigt risken för hot och våld.

• Birka ska vara en trygg skola och arbetsplats.
• Birka ska vara fri från hot och våld.
• Birka vill utveckla våra studerandes känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen.
• Vi ska förankra de demokratiska värdena hos våra studerande, för att utveckla demokratiska samhällsmedborgare som har verktyg att hantera tillvaron utan att behöva ta till hot och våld.

Handlingsplan

Denna handlingsplan är kopplad till delar av Birka Folkhögskolas övriga policys, dokument och krisarbete. För personalen finns också en krishanteringsplan och en krisgrupp. Handlingsplanen utgår från att hot, hot om våld, och våld är brott som ska polisanmälas. Polis/åklagare utreder och beslutar om eventuella åtgärder.
• Den som ser eller hör något anmärkningsvärt ska genast kontakta rektor eller biträdande rektor som avgör om polis larmas och om krisgruppen ska sammankallas.

• Den personal som kommer först till platsen tar reda på vad som hänt och bedömer om det behövs läkarvård. Kontakta 1177 eller 112.

• Vid pågående slagsmål eller annan hotfull situation – agera inte ensam utan kalla på hjälp och om situationen kräver: ring polisen. Personal på plats pratar direkt med de inblandade och tar reda på vad som har hänt. Håll parterna åtskilda och utom synhåll för varandra om de fortfarande är upprörda.

• Personal på plats ska direkt prata med de inblandade. Både för att stötta de inblandade och för att få en klar bild av vad som hänt. Personer som blivit utsatta för hot eller våld får inte lämnas ensamma.

• Hela förloppet ska dokumenteras skriftligt.

• Rektor informeras och om någon av de inblandade är under 18 år kontaktas vårdnadshavare direkt efter detta.

• Vid allvarligare händelser kan skolan efter utredande samtal skicka hem de inblandade. För att skicka hem någon krävs ett formellt beslut av rektor. Skolan gör då en bedömning om personal behöver följa med de hemskickade. Vårdnadshavare till minderåriga måste informeras om att deltagaren är hemma.

• Information ska gå till kurator, annan berörd lärare och arbetslaget.

• Skolan erbjuder de berörda stödsamtal via exempelvis kurator.

• Vid misstanke om brott gör skolan en polisanmälan och ansvarar för att eventuell tillbuds- eller skadeanmälan görs.

• Om vapen förekommer är det alltid polisen som ansvarar för avväpning.

• Skolan ska alltid söka orsaken till beteendet och efter det besluta om eventuella insatser.

• Personalen fortbildas kontinuerligt i förebyggande arbete.