Likabehandlingspolicy

Birka folkhögskola ska vara en trygg mötesplats för människor med olika erfarenheter, bakgrunder och förutsättningar

Respekt, gemenskap, solidaritet, mod och civilkurage ska vara ledord som genomsyrar skolans olika verksamheter och aktiviteter.

Alla som arbetar på Birka folkhögskola ska:

 • Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt
 • Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper
 • Varje incident av kränkande behandling ska resultera i en reaktion från de ansvariga cheferna på skolan

 

Handlingsplan

Om du själv blir utsatt eller får kännedom om någon som blir utsatt av studiekamrat/er kan du vända dig till kuratorn, närmaste lärare eller direkt till skolans rektor.

Om du som studerande känner dig kränkt av en personal på skolan så vänder du dig till kuratorn eller direkt till rektor.

Personal som blir kränkt av kursdeltagare eller annan personal ska vända sig till rektor och skolans skyddsombud. Det finns ingen kränkning som är för liten för att uppmärksammas.

 

Detta händer vid kränkning

När kännedom fås om att en studerande utsatts för kränkning är det viktigt att skolan tar det på allvar och agerar. Om en lärare/annan personal/studiekamrat får kännedom genom att den studerande berättar så tas en första kontakt med kuratorn, gärna tillsammans med den som utsatts. I detta första samtal får den som utsatts för kränkning berätta vad som hänt. Under förutsättning att hen ger sitt medgivande kallar kuratorn sedan motparten till samtal. Efter dessa inledande samtal bestäms sedan fortsättningen vilket kan se mycket olika ut och bedöms från fall till fall.

OBS! Det är viktigt att den som blivit kränkt informeras om och ger sitt medgivande till de olika steg som skolan tar i hens ärende. I annat fall kränks hen ytterligare.

 

Olika åtgärder som kan komma i fråga

 • Konfliktsamtal med båda parter, vid ett eller flera tillfällen
 • Information till rektor eller HR för kännedom
 • Information till berörd personal för extra observans
 • Anmälan till rektor med åtföljande samtal
 • Åtgärdsprogram
 • Reprimand
 • Varning
 • Polisanmälan alternativt anmälan till Arbetsmiljöverket
 • Uppföljning

 

När aktuella samtal är genomförda har kuratorn ett uppföljningssamtal efter cirka en vecka med den som kränkts. Detta för att höra efter hur det känns och för att säkerställa att kränkningarna upphört. Om inte så går skolan vidare med ytterligare åtgärder. För att säkerställa att det kränkande beteendet inte fortsätter över tid eller återkommer så hålls ett ytterligare uppföljningssamtal efter en dryg månad. Då görs också en kort utvärdering av de vidtagna åtgärderna. Om det finns behov för uppföljningssamtal genomförs dessa av rektorn.

 

Vad har vi som skola att förhålla oss till?

 • FN:s deklaration för mänskliga rättigheter: Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

 

 • Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen: 2 §. Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, …. Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv för statens stöd: 1. den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen.…. (Notering: Innehållet i § 2 är det som i folkmun ofta kallas för ”Folkbildningens 4:7”.)

 

 • Ur Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever: Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av kursdeltagare: 1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och kursdeltagares lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.

 

 • Ur Skollagen (SFS 1985:1100) 1 kap. 2 § Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling som mobbning och rasistiska beteenden. (SFS 1999:886)

 

 • Ur Regionförbundets Jämställdhets- och mångfaldspolicy: Grundläggande värderingar: Mobbning, sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling får inte förekomma.