Klassisk Musik Eftergymnasial

Genom att uppmuntra nyfikenhet, eget skapande och ansvar vill vi inspirera till hängivenhet, självreflektion, självutveckling och det livslånga lärande ett liv som musiker innebär. Hos oss kan du studera bland annat piano, gitarr, klassisk sång, violin, cello, tvärflöjt, klarinett och blockflöjt.

Lustfyllda lektioner

Vi som undervisar tror på musikens kraft att berika och stimulera kropp och själ hos såväl utövare som publik! Vi vill förmedla ett lustfyllt förhållande till klassisk musik och öka förståelsen av hur den hänger ihop med andra musikstilar och konstarter. Vi arbetar aktivt med att öka deltagarens medvetande om de kroppsliga och mentala aspekterna av musicerande och uppträdande.

Kreativa workshops och konserter

Förutom undervisning, övning och obligatoriska uppspelningstillfällen består läsåret, bland annat, av gästlärare, konserter och workshops med professionella musiker, samt ett återkommande projekt där Birkas tre inriktningar – klassisk/jazz/folkmusik – möts över ett gemensamt tema. Vi gör ett stort antal konserter både inom Birka och utanför. Förutom de traditionsenliga jul och vårkonserterna spelar den klassiska profilen på andra ställen under åren. Konsertverksamheten är en viktig del av utbildningen.

Nå en högre nivå

Denna utbildning är på eftergymnasialnivå, och lämpar sig för dig som vill uppnå en högre nivå på sitt musicerande, både på en teknisk och en konstnärlig nivå.

Den studerande ska visa upp egen motivation, kunna bedöma sig själv och upptäcka nya sätt att utrycka sig med musiken. Deltagarens arbete kommer dokumenteras skriftlig som en loggbok, video, inspelning eller en konsert. Presentation av arbetet sker 2 gånger/termin.

Ansökan är just nu stängd

Provspelning

Bifoga inspelningar av två klassiska musikstycken av olika karaktär i din ansökan. Inspelningen behöver inte vara av professionell kvalitet, ljud och bild ifrån smartphone duger gott! Ansökningskursen innehåller inte något uppspelningsmoment, du har istället lektioner med oss på plats här på Birka. Detta gör vi för att skapa en uppfattning om dig och för att du ska få en uppfattning om oss och utbildningen. Sökningskursen hålls fredag den 14 April.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta verksamhetsledare Wilhelm Westerman

 

 1. Kursinnehåll och mål Klassisk musik EGY

  Kursinnehåll

  • Huvudinstrument, 50 min/vecka enskild lektion. Anpassad individuell undervisning i teknik, repertoar och gestaltning.  
  • EG Block, (entreprenörskap, instudering/repertoar, repetition, forskningsprojekt, konsert)   
  • Kammarmusik, 120 min/vecka. Ensemblehandledning, 120 minuter, masterclass-upplägg eller handledning av enstaka ensemblegrupper. Deltagaren lär sig om repetitionsmetodik, samspel i olika ensembleformer och gestaltning.
  • Musikteori, 60 min/vecka. Orienterande grundkurs i musikteori. Grundtanken är att teorin låter oss sätta namn på och förklara det vi ser i en notation eller hör i ett stycke musik.
  • Gehör, 60 min/vecka. Orienterande grundkurs i gehör. Grundtanken är att gehöret ger oss redskap att utföra den notation vi ser och förmågan att minnas och reproducera ett stycke musik. År två av utbildningen innebär att fokuset skiftar till att deltagaren, efter avslutad kurs, ska ha goda möjligheter att klara ett antagningsprov på musikhögskola eller liknande. Innehållet anpassas därefter och blir också mer individuellt.
  • Improvisation, 60 min/vecka. Grundläggande färdigheter i att improvisera.  Undervisningen sker i gemensamma grupplektioner. Diskussion om de olika tekniker, idéer, stilar och former som kan utgöra en improvisation. 
  • Outreach, 60 min/vecka. Diskussion, analys och övningar som handlar om hur vi bättre når publiken med klassisk musik.  
  • Ergonomi, 90 min/vecka. Kroppens byggstenar i samspel: Basal kroppskännedom, tonus, hållning, mittlinjen, balans mellan höger och vänster sida, anatomi, skelett, muskler, leder, andning, an och avslappning, handmassage, frigörande övningar, dans. Reflektioner över deltagarens musicerande utmaningar och möjligheter.
  • Musiklyssning, 60 min/vecka. En utforskning av den klassiska repertoaren, vald utav tio århundraden av musik. Vikt läggs vid kopplingen mellan musik och samhälle samt musikens utformning och funktion
  • Musikhistoria, 60 min/vecka. Övergripande genomgång av den västerländska klassiska musikens olika epoker.  
  • Ackompanjemangsresurs, 25 min/vecka. Deltagare med ett melodiinstrument eller sång som huvudinstrument spelar tillsammans med Birkas pianolärare. Tillsammans spelar de den del av deltagarens repertoar som kräver ackompanjemang.
  • Kulturmöte. 8-10 tillfällen per år genomförs gemensamma program i aulan för alla studerande. Det kan vara föreläsningar, teater, musik, debatt, mm. Syftet är att den studerande ska få möta olika former av kultur och samhällsengagemang som den kanske inte annars skulle ta del av. 
  • Projektvecka. Gästlärare, olika teman varje år. Specialschema, gemensamt för hela musiklinjen. Exempel på tidigare projekt är improvisationsteater, världsmusikensemble, Johan Sebastian Bach.
  • Kammarkör och projektkör, 75 min/vecka. Kammarkören löper under hela läsåret och är en mindre kör/vokalensemble som har målet att skapa en god körklang och en lyssnande ensemble som jobbar på djupet med sina tolkningar. Inför lucia, julkonsert och vårkonsert utgör kammarkören stommen i musikutbildningarnas projektkör. Denna kör är större och tar sig, mestadels, an dessa högtiders traditionella repertoar.
  • Masterclass, 120 min/vecka.
  • Turnévecka. I början av vårterminen åker alla deltagare ut på en turnévecka. Denna vecka planerar, bokar och genomför du, tillsammans med övriga deltagare. 
  • Studieresa. En vecka under vårterminen. Deltagarna har under året spelat ihop pengar under konsertverksamhet (Lucia, offentliga konserter och evenemang). Elevföreningen har hand om budgeten. Deltagarna väljer tillsammans ett passande resmål för studiesyfte. Tidigare resor har gått till bl. a. Riga, Berlin och Trondheim. Deltagarna sköter själva bokningar och programläggning för denna vecka.
  • Gästlärare
  • Hela Birka. 3-6 tillfällen per år genomförs gemensamma program på skolan, eller annan plats, för alla studerande. Det kan vara brandövning, friluftsdag, julpyssel, mm. Syftet är att våra studerande ska i blandade grupper lära känna andra med varierande erfarenheter

  Tillval

  Ergonomi, amerikansk folkmusik, mental träning, folkmusik, arrangering, notläsning.

  Mål

  Efter genomförda studier har du

  • Fått ökad kunskap inom ensemblespel, interpretation och klassisk improvisation
  • Fördjupad kunskap inom instrument eller sång
  • Medvetenhet kring musikteori och historia
  • Genomfört en examenskonsert
 2. Provspelning klassisk musik

  Provspelning

  Bifoga inspelningar av två klassiska musikstycken av olika karaktär i din ansökan.  Inspelningen behöver inte vara av professionell kvalitet, ljud och bild ifrån smartphone duger gott!  Ansökningskursen hålls fredag den 14 April! Denna kurs innehåller inte något uppspelningsmoment. Du har istället lektioner med oss på plats här på Birka. Detta gör vi för att skapa oss en uppfattning om dig och för att du ska se hur vi och utbildningen är. Mer info om sökningskursen kommer närmare det aktuella datumet.

  Du som inte kan vara på plats den 14 April är hjärtligt välkommen att närvara på en digital sökningsdag den 13 April.Den dagen innehåller en digital rundvandring och olika lektionsmoment i form av föreläsningar med våra lärare.

 3. Behörighetskrav Klassisk musik EGY
  • 18 år fyllda
  • Fullgjort Gymnasium

   

 4. Närvarokrav och intyg

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer. Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

 5. Studiemedel och studiekostnader Klassisk musik EGY

  Studiemedel

  Utbildningen är studiemedelsberättigad på eftergymnasial nivå och du söker studiemedel via www.csn.se. Observera att du kan få studiemedel från och med hösten det år du fyller 20.

  Studiekostnader

  Utbildningen är avgiftsfri men en serviceavgift på 800 kronor per termin tillkommer. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier.

Turnévecka

I början på vårterminen åker alla musiker ut på en turnévecka. En vecka som du tillsammans med din ensemble planerar, bokar och genomför.

Konserter

Vi gör ett stort antal konserter både inom Birka och utanför, bland annat de traditionsenliga jul- och vårkonserterna.

Mångfald

Vi önskar att fler kvinnliga instrumentalister söker hit, och välkomnar all slags mångfald, för att vi ser att det berikar och vet att det behövs.

Lovisa Wangby

Lovisa Wangby

Lärare i cello, notläsning och kammarmusik (klassisk musik)