HEADER-ELEVER

Närvaropolicy

Varje termin rapporterar Birka folkhögskola till CSN att kursdeltagaren följt sin individuella studieplan. Om frånvaron är över 20% (för utbildningarna behandlingspedagog och beroendeterapeut gäller max 10% frånvaro) riskerar kursdeltagaren att mista sitt studielån, samt även sin studieplats och internatboende. Detta kan också påverka framtida studielån negativt.

Så här skriver CSN om studiemedlet vid skolk:

”Skolornas uppgiftsskyldighet: Skolorna lämnar två gånger om året uppgifter till CSN om vilka utbildningar som finns vid skolan, när kurserna börjar och slutar samt studieomfattningen. Uppgifterna används för att kunna beräkna studiemedlen. Skolorna ska för studerande med studiemedel lämna uppgift till CSN om utbildning, studietid och studietakt samt bekräfta när den studerande registrerats på utbildningen. Skolorna ska dessutom meddela CSN om uppgifterna ändras. Om du inte längre är studerande ska skolan genast meddela CSN detta. Skolornas uppgiftsskyldighet innebär inte att du som studerande kan avstå från din anmälningsskyldighet. Om skolan rapporterar att eleven inte uppnått sitt studieresultat under den period eleven skolkat kan den studerandes rätt till studiemedel för nya studieperioder påverkas. Under pågående studietid påverkas inte studiemedlet av otillåten frånvaro.”

För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer (för utbildningarna till behandlingspedagog och beroendeterapeut gäller 90% eller mer). Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs att deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid.

Sjukdom

Sjukdom och all annan frånvaro anmäler kursdeltagaren själv i Schoolsoft. Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan. Vård av barn skall anmälas till CSN. All frånvaro förs in i Schoolsoft av ansvarig lärare löpande och kursdeltagaren kan själv följa upp sin egen frånvaro.

Ledighet

Kursdeltagaren har möjlighet att ta ledigt från skolan men ska i möjligaste mån undvika detta eftersom det påverkar närvaron, vilket i sin tur kan leda till att kursen inte blir godkänd. Därför är det viktigt att eventuell ledighet följs upp och eventuella möjligheter att ta igen förlorat studiearbete diskuteras. Detta skall göras i samband med att man söker ledigt.
Om kursdeltagaren ska ansöka om ledighet ska en ledighetsansökan fyllas i.

  • Kortare ledighet – ansök hos klassläraren.
  • 1 – 3 dagars ledighet – ansök hos verksamhetsledaren.
  • Mer än 3 dagars ledighet – ansök hos rektor.

Man kan inte efter längre tids frånvaro kräva att skolan skall ge kompensation för missade studier.

Vid frånvaro över 20% per termin (För utbildningarna till behandlingspedagog och beroendeterapeut gäller max 10% frånvaro).

Den ansvariga läraren följer upp sina deltagares närvaro, vilket sker i ett tidigt skede av terminen. Om frånvaron överstiger 20% (socialpedagog/beroendeterapeut: 10%) sker samtal med kursdeltagaren och en skriftlig plan för att förbättra närvaron upprättas. Kontakt med kurator kan tas.

Om närvaron inte förbättras under den tid som är avtalad enligt plan tar verksamhetsledare kontakt med rektor. Om deltagare inte följer den avtalade planen tar rektor och verksamhetsledare beslut att efter samtal med deltagaren avbryta studier och boende, om sådant finns.

Rektor och kurator har närvarokonferens med varje arbetslag en gång per termin för att följa upp närvaron i respektive grupper.

Vid frånvaro mer än 5 kursdagar i följd

Om kursdeltagaren på lång kurs har oanmäld frånvaro mer än fem kursdagar i följd ska den studerande kontaktas av skolan genom ansvarig lärare. Om skolan misslyckas med att få kontakt och frånvaron fortsätter så ska skolan, när frånvaron uppgått till två veckor, skicka en skriftlig uppmaning till kursdeltagaren att omgående kontakta skolan med risk för att annars bli avregistrerad som studerande.

Om kursdeltagaren efter tre veckors frånvaro fortfarande inte hört av sig ska denne erhålla skriftligt besked om att avregistrering skett och att CSN i förekommande fall meddelats detta.

OBS! Frånvaro kan aldrig räknas som närvaro oavsett orsak.

Samtliga studerande får skriva under ett avtal som gäller under studietiden.