Policy för Kvalitetsarbetet

 

Kvalitetsarbete på Birka folkhögskola handlar om att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Det handlar också om att behålla det som redan är framgångsfaktorer i verksamheten, dvs ett salutogent förhållningssätt (Kasam, Antonovsky). Kvalitetsarbetet ska främja en känsla av stolthet och glädje för den verksamhet som bedrivs och samtidigt hjälpa verksamheten att fånga upp sådant som behöver förändras och förbättras.

 

Folkbildningsrådet, Region Jämtland/Härjedalen

Birka folkhögskola får sitt uppdrag från staten, Folkbildningsrådet och Region Jämtland/Härjedalen och redovisar verksamheten enligt de rutiner som gäller.

 

Folkhögskolans systematiska kvalitetsarbete ska (Folkbildningsrådets krav):

  • relatera till skolans egna mål och styrdokument
  • bedrivas enligt fastställd plan
  • dokumenteras och redovisas årligen

 

Visioner, värdegrund, kvalitetssäkring och policys

Birka folkhögskola har en gemensam vision och värdegrund som utgångspunkt för all verksamhet. Värdegrunden stärks eller förtydligas med hjälp av policys eller handlingsplaner för olika frågor. Dokumenten finns på hemsidan och i Studeranderätten.

Alla skolans kurser har en tydlig förankring i statens fyra uppdrag, demokrati-, samhälls-, bildnings- och kulturuppdragen. Folkhögskolans särart som utbildningsform grundar sig i bildningstanken och ett eget omdömessystem där lärarlagen bedömer en studerandes förmåga till högre studier utifrån flera aspekter. Våra kurser har tydliga övergripande mål och information om delmoment i kurserna. Detta är viktigt för att de studerande kan informera sig om vad de förväntas ha lärt sig och utvecklats inom olika ämnesområden.

Omdömessättning och SeQF-intyg på allmän kurs arbetas fram enligt framtagna rutiner.

På arbetsplatsträffar och i skolans systematiska arbetsmiljöarbete arbetar vi med internkontroll, konsekvensanalyser samt fortbildning där bland annat etik och gränsdragningsarbete ingår.

I dokumentet ”Från information innan antagning till efter kursstart” beskriver Birka en arbetsprocess där det framgår tydligt vem som ansvarar för vad och när det ska göras.

 

Handlingsplan

Kvalitetsarbetet på Birka bedrivs på tre nivåer, av ledningsgruppen, av arbetslagen och av den enskilde medarbetaren. Samtliga arbetslag; lärararbetslag, administrativa och service-arbetslag, genomför kvalitetsarbete anpassat efter sina uppdrag och förutsättningar.

Rektor och ledningsgruppen leder kvalitetsarbetet för hela skolan samt initierar arbetet för arbetslagens kvalitetsarbete. Den enskilde medarbetaren bidrar till måluppfyllelsen och utvecklar sitt eget lärande.

Ledningsgruppen sätter mål som gäller för hela skolan och hela arbetsplatsen.

Arbetslaget sätter mål som utvecklar de egna kurserna.

Medarbetaren arbetar för att nå målen samt utvecklar sitt eget arbetssätt.

Kvalitetsarbetet är dokumenterat i en kvalitetsplan med gemensamma mallar för framtagning av mål, arbetsplan, uppföljning, utvärdering och analys. Analysen blir grunden för det kommande årets målformulering. I skolans årshjul finns uppföljning, utvärdering och analys inlagt under verksamhetsåret.

Den summativa utvärderingen kompletteras med att det på skolan används ett formativt förhållningssätt, dvs. förbättringar sker kontinuerligt under verksamhetsåret. Där är det deltagarens lärande som styr.

Deltagarna deltar i kvalitetsarbetet genom en årlig enkät och de deltar i efterarbetet av resultatet.

 

Deltagarutvärdering

Utvärderingar sker såväl med enkäter som i dialogform. Skolan genomför en större utvärderingsenkät till samtliga helårsstuderande. Enkäten sammanställs både samlat för hela skolan och linjevis. Återkoppling av enkätens resultat genomförs klassvis, linjevis, i ledningsgruppen samt samlat för hela skolan. Återkopplingen sker på flera nivåer för att alla skall ges en möjlighet att på något sätt, i mindre eller större grupp, ta del av resultatet. Ledningsgruppen och skolledningen återkopplar vid APT möten samt under sommarens planeringsdagar då alla tillsammans samlar upp de viktigaste kvalitetsåtgärderna som behöver vidtas inför kommande läsår.

 

Kursråd

Skolan har ett kursråd där det finns representanter för samtliga utbildningar. Rektor deltar vid vissa tillfällen. Kursrådets uppgift är att fungera som remissinstans för olika frågor kring verksamhetens och kursernas planering, genomförande och uppföljning.

 

Arbetsplatsträffar

Arbetsplatsträffarna är en del av skolans samverkans- och kvalitetsorganisation utifrån ett demokrati- och arbetsmiljöperspektiv. Arbetsplatsträffarna är ett informations- och dialogforum mellan skolledningen och samtliga medarbetare i viktiga frågor som rör verksamheten.

 

Visioner, värdegrund, studeranderätt och policys

Visionen och värdegrunden följs upp årligen inom ramen för årets kvalitetsarbete.

Informationen i studeranderätten och Birkas olika policys och handlingsplaner uppdateras och följs upp löpande. En gång per år görs en genomgång och uppdatering av utvalda dokument med skolledning, personal och studerande.